กำหนดราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนฯ