ข้อบัญญัติฯ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวโหลดเอกสารที่นี่