โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวฯ หมู่ 5

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวลงคลองบนสายเลียบคลองหลุมทองหลาง
(บริเวณบ้านนางหงส์ ยินดีสิทธิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลสิงหนาท

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
ใบประเมินราคา ปร.4
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง