โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวลงคลองฯ หมู่ 6

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวลงคลอง ถนนสายเลียบคลองหน่องน้ำส้ม
(บริเวณบ้าน นางสาวทิพย์ ทรัพย์บริบูรณ์) หมู่ที่ 6 ตำบลสิงหนาท

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
ใบประมาณราคา ปร.4
ตารางแสดงเงินงบประมาณ