โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวฯ หมู่ที่ 5, 7

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวลงคลอง ถนนสายเลียบคลองหลุมทองหลาง
จำนวน 4 ช่วง หมู่ที่ 5, 7 ตำบลสิงหนาท

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
ใบประมาณราคา ปร.4
ตารางแสดงเงินงบประมาณ