ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงฯ

ตารางแสดงเงินงบประมาณ
ปร.4
ปร.5