ตารางแสดงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 7 25 มิ.ย.61

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายสิงหนาท-บ่อเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสาร