ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564