ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฯ ถนนสปก. สายกลาง หมู่ที่ 4 วันที่ 2 ก.ค.62

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่  กรกฎาคม 2562