ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สายเลียบคลองพระยาบันลือ หมู่ที่ 2,3 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีคัดเลือก วันที่ 26 สิงหาคม 2564