ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563