ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563