ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563