ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564