ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนนสายสามวา-โคกอีแร้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 เมษายน 2563