ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง วันที่ 27 มกราคม 2564