ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนน สปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 มิถุนายน 2562