ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสิงหนาท-บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 2,5 บ้านหลุมทองหลาง ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 25 ธันวาคม 2563