ประกาศฯ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่พื้นที่ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562
ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ดาวโหลดเอกสาร