ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-06 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ถนนสายผักบุ้งล้วม หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 กรกฎาคม 2564