ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสิงหนาท – บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 2,5 ตำบลสิงหนาท กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง วันที่ 7 ธันวาคม 2563