ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ลงวันที่ 7 มิ.ย. 62

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง ประกวดราคาซื้อดครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562