ประชาคม2564

ประชาคม2564

ประชุมประชาคมเพื่อจักทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565) ในวันที่ 16,17,18 และ 23 พฤศจิกายน 2563