ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและถนนคอนกรีต หมู่ 7 วันที่ 3 ก.ค.62

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนนสายหลังวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562