ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนสายกลาง หมู่ 4 วันที่ 15 ก.ค.62

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ถนน สปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562