ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน ลงวันที่ 7 มิ.ย. 62

เรื่อง การเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน