ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ครุฑ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และปรับปรุงผิวจราจรถนนในพื้นที่ตำบลสิงหนาท

****************************************************

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงผิวจราจรถนนในพื้นที่ตำบลสิงหนาท  ตามรายละเอียดดังนี้

 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สปก 44L  หมู่ที่  4  ตำบลสิงหนาท  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 490  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.สิงหนาท  ราคากลางทั้งสิ้น  1,000,000.-   บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)
 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปลาดุก – วัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่  7  ตำบลสิงหนาท  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 400 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สิงหนาท  ราคากลางทั้งสิ้น  814,700.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
 3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน (แบบผิวทางชั้นเดียว) ถนนสายเลียบคลอง  หนองบัว – หนองน้ำส้ม  หมู่ที่  7  ถึง  หมู่ที่  6  ตำบลสิงหนาท  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  744  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สิงหนาท  ราคากลางทั้งสิ้น 357,000.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
 4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน (แบบผิวทางชั้นเดียว) ถนนสายเลียบคลอง   หนองบัว – หนองน้ำส้ม  หมู่ที่ 6  ตำบลสิงหนาท  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  506  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สิงหนาท ราคากลางทั้งสิ้น 245,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,416,700.- บาท (-สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
 2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามระเบียบของทางราชการ
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
 5. ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
 6. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ  อิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,208,350.-  บาท (-หนึ่งล้านสองแสนแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้  โดยเป็นสัญญาฉบับเดียว
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  6  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕7 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.  ณ สถานที่จริง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  6  เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตัวเอง สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาทภายหลังไม่ได้)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  17  เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอลาดบัวหลวง   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท และทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง  ในวันที่  24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 และกำหนดเสนอราคา ในวันที่  25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 6,500.00 บาท (-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่  26  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  7  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.singhanart.net และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3520-0731 หรือโทร.  08 -1947-5123 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557

 

(นายชัยวิทย์   พีเทียรพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร (ไฟล์ PDF)