สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559