โครงการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ร่วมกับ วัดราษฎร์บำรุง (หนองปลาดุก) จัดโครงการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมบำเพ็ญกุศล บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา