โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลฯ

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลสิงหนาท
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวโหลดเอกสาร