โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ) กำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองรอบบล็อก สปก.หมู่ที่ 1,2,4,5