คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

นายชัยวิทย์  พีเทียรพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

นายดำรงค์ฤทธิ์ อุดมผล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

นายไอยุป พระจันทร์ศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

นายวิเชษฐ์ ธนะเนตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

สมาชิกสภา   กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน