ด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ประกอบด้วย

 1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑๔ คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท มีประธานสภา อบต. จำนวน ๑ คน รองประธานสภา จำนวน ๑ คน เลขานุการสภา จำนวน ๑ คน
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

  1. นายชด พวงสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
  2. นายอาคม พรหมชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
  3. นายวิโรจน์ เรืองปราชญ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
  4. นายบรรเจิด จำนงศิลป์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
  5. นางสาวณัฐนิญาดา โพล้งอยู่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

 คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

  1. นายสมศักดิ์ เรืองปราชญ์ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒ (ประธานสภา)
  2. นายสมบูรณ์ จิตรีโภชน์ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔ (รองประธานสภา)
  3. นายเกรียงไกร จันทร์เพ็ญศรี ปลัด อบต.สิงหนาท (เลขานุการ)
  4. นายสนิท ค้ำจุน สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑
  5. นายสมหมาย เจริญผล สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑
  6. นายสมศักดิ์ ขุนสมาน สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒
  7. นายโยธิน เอี่ยมพงษ์ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓
  8. นายจรูญ เนื่องสนธิ สมาชิกอบต. หมู่ที่๓
  9. นายนาวิน มุกดาดวง สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔
  10. นายบุญฤทธิ์ ภาคศาสตร์ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๕
  11. นายอำนาจ พรรณฑูล สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๕
  12. นายวิเชษฐู์ ธนะเนตร สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖
  13. นายฟื้น ธรรมทันตา สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖
  14. นายประดิษฐ์ โพล้งอยู่ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗
  15. นางสาวเบญจา ผลมะตาด สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗