แผนพัฒนาสามปี

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั้น ในการกำหนดโครงการและกิจกรรมให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สถานะทางการคลังและความจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี โดยอาจแยกโครงการประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ออกเป็นอย่างน้อย ๓ ประเภทคือ

 1. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
 2. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
 3. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หรือขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีได้รับแจ้งว่าให้ใช้ฉบับเดิม ให้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ฯโดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เชื่อมโยงทุกมิติทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง อย่าง “มีเหตุผล”ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” และนำทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการดำเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดำเนินการทบทวนและดำเนินการจัดทำทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม

ดังนั้น โครงการ / กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
 2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป

 1. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 2. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
 3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามปี
 4. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 1. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายรายจ่ายประจำปี
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปีมีความสอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 3. เป็นขั้นตอนการนำโครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคม กำหนดแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมแนวทางและข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
 3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรืออนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี
 4. ผู้บริหารนำร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
 5. ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 1. ทำให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการพัฒนา
 2. เป็นเครื่องมือในการบริหารที่เป็นไปอย่างมีระบบ
 3. สามารถกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
แนวทางประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูลเสร็จให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้คัดเลือกโครงการสำหรับการประสานขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ของ อบจ.โดยจัดทำเป็นบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนสามปีระดับจังหวัดต่อไป
 2. คณะกรรมการประสานแผนสามปีระดับจังหวัด พิจารณาบูรณาการโครงการเพื่อการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด และเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ แล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการประสานแผนสามปีระดับอำเภอทราบ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประสานแผนสามปีระดับอำเภอและจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการเพื่อการประสานแผนดังกล่าวไว้ในร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยแยกไว้เป็น “ประเภทโครงการเพื่อการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อเสนอตามขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อไป

 กลับสู่เมนูหลัก | กลับสู่ด้านบน