สำนักปลัด

นางพชรวรรณ ทองดอนน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

.
นิติกร

นางสาวชลาไล เฟ้นดี้
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปาริฉัตร ไทรทอง
เจ้าพนักงานธุรการ

บุคคลากร

นักวิเคราห์นโยบาย

นางพิศมัย สมงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุธิสา ดวงแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก.

นางญาณี  หมัดรัง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางอุทัยวรรณ  ทองเอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายนิวัฒน์ เปลี่ยนราศรี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววนิดา การเก่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยวรรณ  ทิมประทุม
คนงานทั่วไป.

นางสาววันวิสาร์  ตรีรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญส่ง  ศรีอาภรณ์
คนสวน

นางสาวรมย์ชลี-ยินดีสิทธิ์
พนักงานทำความสะอาด

นายสมจิตร ทองโล้น
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวัลลภ ภู่มณี
นักการ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายคมสัน  สุขสุแพทย์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายสมควร สืบไทย
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสมควร ปลั่งกลาง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาววรรณวิภา จั่นบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กิจการประปา)

นางวาสนา สายบัว
พนักงานทำความสะอาด