สำนักปลัด

นางนิภาวรรณ บุญมาเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสรวุฒิ ทองดอนน้อย
นิติกร

นางสาวชลาไล เฟ้นดี้
นักจัดการงานทั่วไป

นางกชนิภา ขยายศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ

บุคคลากร

นางพิศมัย สมงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุธิสา ดวงแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก.

นางญาณี  หมัดรัง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางอุทัยวรรณ  ทองเอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายนิวัฒน์ เปลี่ยนราศรี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววนิดา การเก่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยวรรณ  ทิมประทุม
คนงานทั่วไป.

นางสาววันวิสาร์  ตรีรมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายบุญส่ง  ศรีอาภรณ์
คนสวน

นางสาวรมย์ชลี-ยินดีสิทธิ์
พนักงานทำความสะอาด

นายสามารถ บุตรจันทร์
รักษาความปลอดภัย

นายวัลลภ ภู่มณี
นักการ

นายจำนง  โกมลวานิช
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายคมสัน  สุขสุแพทย์
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายยุทธนา สว่างรัตน์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ