กองคลัง

นางสาวลภัสพิมล เดชเจริญพรพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวลภัสพิมล เดชเจริญพรพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางชุติกาจน์  แอ่งสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.

นางสุดารัตน์  หวดสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

นางสาวสุนิสา  วงษ์สุปไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางเพ็ญนภา  กิจพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวเกวลิน  บานเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ