กองคลัง

นางสาวลภัสพิมล เดชเจริญพรพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวลภัสพิมล เดชเจริญพรพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.

นางสุดารัตน์  หวดสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

นางสาวสุนิสา  วงษ์สุปไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสิริรัตน์ ชนนะมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวเกวลิน บานเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิมลลักษณ์ ต้นอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้