กองช่าง

นายภูษิต  กิจพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

นายธีรศักดิ์  ธิราชัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายเกรียงศักดิ์  อิ่มนรัญ
พนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

นายธนายุทธ สุขสุมิตร
พนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า