กองช่าง

นายนิรุตติ์  โกมลวานิช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

นายเกรียงศักดิ์  อิ่มนรัญ
พนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

นายธนายุทธ สุขสุมิตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า