กองช่าง

นายภูษิต  กิจพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

นายช่างโยธา

นายเกรียงศักดิ์  อิ่มนรัญ
พนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

นายธนายุทธ สุขสุมิตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า