กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นายสมหมาย เจริญผล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายดานัย  เรืองปราชญ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

นายจรูญ เนืองสนธิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายปัญญา  ทิมประทุม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นายบัญชา  พวงสวัสดิ์
กำนันตำบลสิงหนาท

นายพิษณุ จันทนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายอาทิตย์  ยินดีสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7