ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร อบต.สิงหนาท กับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ลงวันที่ 29 เม.ย. 62

Continue reading...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านสิงหนาท บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 2,5 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

ดาวโหลดเอกสาร

Continue reading...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562
ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ดาวโหลดเอกสาร

Continue reading...

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสิงหนาท
เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์
และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสาร

Continue reading...