ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562
ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ดาวโหลดเอกสาร

Continue reading...

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสิงหนาท
เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์
และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสาร

Continue reading...