การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและติดตาม ประเมินผล

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นขั้นตอนที่สำคัญจะต้องดำเนินต่อเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช้แผนสามปี กล่าวคือเมื่อผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว หน่วยงานเป็นผู้นำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ความหมาย

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

เป็นการนำโครงการ / กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการดำเนินการ

การติดตาม

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้น / กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

2. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย

๑. นายสมหมาย เจริญผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ประธานกรรมการ

๒. นายวิเชษฐ ธนะเนตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ กรรมการ

๓. นางสาวเบญจา ผลมะตาด สมาชิกสภา อบต. หมุ่ที่ 7 กรรมการ

๔. นายอารี พันธ์พฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ กรรมการ

๕. นายนิรุตต์ บุตรทรัพย์ กำนัน ต.สิงหนาท กรรมการ

๖. นายสมบัติ ฤทธิ์เดช ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ

๗. นางสาวบังอร เวชกิจ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ

๘. นายสุวรรณ สมจิตร หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ

๘. นายธรรมรัตน์ พัวศิริมิตร นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

๑๐. นายซับฟีอี สุขสาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๑๑. นายวัลลภ ภู่มณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๑๒. นางสาวชลาไล เฟ้นดี้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคามของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3. วิธีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

วิธีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

– กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วิธีการติดตามผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

1. การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

2. วิธีการประเมินผลระดับความสำเร็จ และล้มเหลว ของแผนงาน /โครงการ มี 3 ระดับ คือ

      1. ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจ
      2. ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์แผนงาน / โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
      3. ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี รายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

กลับสู่เมนูหลัก | กลับสู่ด้านบน