ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์การบริการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพที่ดี ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

ยุทธศาสตร์

กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท มีกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ การคมนาคมและการขนส่ง

– ทางบก และทางน้ำ
แนวทางที่ ๒ สาธารณูปโภค
– แหล่งน้ำ/ระบบประปา
แนวทางที่ ๓ สาธารณูปการ
– จัดให้มีตลาด
– การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
แนวทางที่ ๔ การผังเมือง
แนวทางที่ ๕ การควบคุมอาคาร

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพ
แนวทางที่ ๒ งานสวัสดิการสังคม
– การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ ๓ นันทนาการ
– การส่งเสริมการกีฬา
– การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
แนวทางที่ ๔ การศึกษา
– การจัดการศึกษาในระบบ
– การจัดการศึกษานอกระบบ
แนวทางที่ ๕ การสาธารณสุข
– การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
– การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ ๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ ๕ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
– การป้องกันยาเสพติด
– การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยี
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมการลงทุน
แนวทางที่ ๔ การพาณิชยกรรม
แนวทางที่ ๕ การพัฒนาอุตสาหกรรม
แนวทางที่ ๖ การท่องเที่ยว

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แนวทางที่๑ การคุ้มครองบำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
แนวทางที่ ๓ การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ ๑ การจัดดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ
แนวทางที่ ๒ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
แนวทางที่ ๓ การดูแล รักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมวิถีชีวิต ศาสนาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลธรรมอันดีของครอบครัว
แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการติดตามประเมินผล
แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและการเพิ่มขีดความสามารถ ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี