ข้อมูลทั่วไปของสิงหนาท

๔. สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชาชนในตำบลสิงหนาท ของแต่ละหมู่มีอาชีพ

หมู่ที่ ๑ ทำนา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นเมือง ,ไก่ชน ปลูกพืชผักต่าง ๆ ปลูกหญ้าแพงโกล่า
ค้าขาย รับจ้าง

หมู่ที่ ๒ ทำนา ทำปลาส้มบูดู ทำน้ำปลา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ ปลูกมะพร้าว , กล้วยน้ำว้า มะม่วง ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
พืชผักต่าง ๆ ค้าขาย รับจ้าง

หมู่ที่ ๓ รับจ้าง ทำนา

หมู่ที่ ๔ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง

หมู่ที่ ๕ ทำนา รับจ้าง ทำสวน ปลูกพืชผักต่าง ๆ และปลูกผักปลอดสารพิษ

หมู่ที่ ๖ ทำนา ทำสวน รับจ้าง ปลูกพืชผักต่าง ๆ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ค้าขาย

หมู่ที่ ๗ ทำนา ทำสวน รับจ้าง ปลูกพืชผักต่าง ๆ เลี้ยงวัว ค้าขาย

 ๕. ด้านสังคม

ประชากร จำนวนประชากรและบ้านเรือนในตำบลสิงหนาท ณ. เดือน มกราคม ๒๕๖๒ (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ อำเภอลาดบัวหลวง) มีดังนี้

    • จำนวนบ้านเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๑,๐๘๗ ครัวเรือน
    • มีประชากรทั้งหมด ๓,๓๑๙ คน แบ่งเป็น
ช่วงอายุ

ชาย/ คน

หญิง/ คน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

เด็ก (ทารก-๖ ปี)

๙๕

๖.๐๑

๑๑๒

๗.๓๔

เด็กโต(๗-๑๒ ปี)

๑๑๓

๗.๑๕

๑๑๗

๗.๐๓

วัยรุ่น (๑๓-๑๗ ปี)

๑๒๒

๗.๗๒

๑๐๙

๖.๕๕

ผู้ใหญ่(๑๘-๖๐ ปี)

๒๐๑

๑๒.๗๒

๓๙๗

๒๓.๘๘

คนชรา  (๖๐ ปีขึ้นไป)

๑,๐๔๘

๖๖.๓๗

๙๗๒

๕๙.๗๒

รวม

,๕๗๙

๑๐๐

,๖๖๒

๑๐๐

หมายเหตุ เฉพาะบุคคลที่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 ตารางที่ ๑. แสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลสิงหนาท

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่   ๑ บ้านหนองสนุ่น

๒๑๘

๒๕๗

๔๗๕

๑๓๓

หมู่ที่  ๒  ปากคลองหลุมทองหลาง

๑๗๙

๑๘๙

๓๖๘

๑๓๐

หมู่ที่  ๓  หลวงประสิทธิ

๒๕๓

๒๖๓

๕๑๖

๑๕๕

หมู่ที่ ๔  ผักบุ้งล้วม

๒๙๕

๓๐๒

๕๙๗

๑๗๘

หมู่ที่  ๕  หลุมทองหลาง

๒๐๑

๒๓๓

๔๓๔

๑๕๐

หมู่ที่  ๖  หนองน้ำส้ม

๒๒๔

๒๒๔

๔๔๘

๑๖๕

หมู่ที่  ๗  หนองปลาดุก

๒๓๙

๒๔๒

๔๘๑

๑๗๖

รวม

๑,๖๐๙

๑,๗๑๐

๓,๓๑๙

๑,๐๘๗

หมายเหตุ เฉพาะบุคคลที่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท มีจำนวนประชากร ๓,๓๑๙ คน
ข้อมูล ณ.เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นชาย ๑,๖๐๙ คน หญิง ๑,๗๑๐ คน

๖. ด้านศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ (หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗) ร้อยละ ๗๔.๔๙ นับถือศาสนาอิสลาม (หมู่ที่ ๑,๒) ร้อยละ ๒๕.๕๑ จำนวนสถาบันศาสนา มีดังนี้ คือ วัด จำนวน ๑ แห่ง วัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๗(หนองปลาดุก) มัสยิด จำนวน ๑ แห่ง มัสยิดมูฮัมมะดียะห์ หมู่ที่ ๒

ศาสนาพุทธมีประเพณี / วัฒนธรรม / ความเชื่อของชุมชน

– งานโกนจุก – งานบวชนาค – ประเพณีรับขวัญข้าวแม่โพสพ

– งานทำบุญกระจาดลูกคนหัวปี – การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ – ทอดกฐิน ผ้าป่า

– วันขึ้นปีใหม่,วันตรุษจีน,วันสงกรานต์,วันสารท,วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา,วันลอยกระทง

ศาสนาอิสลามมีประเพณี /วัฒนธรรม / ความเชื่อของชุมชน

– พิธีออกบวชอีดิ้ล ฟิดริ – พิธีแต่งงานชาวมุสลิม

– การออกฮัจยี อีดิ้น อัดฮา – ประเพณีเชือดวัว ทำกุรป่าน

– ประเพณีเชือดสัตว์ ทำอกีเกาะฮ์

๗. การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท มีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีสิทธิที่จะทำการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท จึงจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ เป็นประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ และ

เสรีภาพการเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และใฝ่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช๒๕๔๒ มาตรา ๖ และ ๗

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยการกระจายโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาไปทั่วทั้งตำบล

เนื่องจากมีแนวคิดว่าคนตำบลสิงหนาท มิใช่บุคคลที่ไร้การศึกษาแต่ทุกคนในตำบลควรจะมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะนำไปสู่การมีอาชีพและมีรายได้ที่ดี เป็นการสร้างเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นซึ่งสรุปเป็นที่ชัดเจนว่า ท้องถิ่นใดมีเศรษฐกิจที่มั่นคงนำไปสู่คุณภาพที่ดีของคนในท้องถิ่นนั้น ถ้าหน่วยย่อยของสังคมซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็จะส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ

เป้าหมายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อสร้างเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ไว้ ๓ ประการ ดังนี้คือ

๑.มีความรู้ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และรู้จักแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเน้นการรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๒.มีสุขภาพดี ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพที่ดี รักการออกกำลังกาย มีความสามารถในการเล่นกีฬา ทั้งเพื่อสุขภาพของตนเอง และเพื่อการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการออกกำลังกายที่เป็นนิสัยอันถาวร

๓.มีจิตใจดี โดยมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในความเป็นคนไทย รู้จักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง รู้จักทางเลือกและการนำมาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด ตลอดจนรู้จักรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.การจัดการศึกษาในระบบ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา มีจำนวน ๒ แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกจำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่

๑. โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงหนาท

๒. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสิงหนาท

ตารางแสดงข้อมูลด้านการศึกษา 

โรงเรียน/ศูนย์

จำนวนห้องเรียน

จำนวนครู/ครูอัตราจ้าง

จำนวนนักเรียน 

รวม

      ชาย      หญิง

โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนหงส์ประภาสประสิทธิ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

๑๒

๑๑

๒๑

๑๐

 

 

.      ๑

๑๓๕

๕๓

๑๒๒

๔๗

๑๙

๑๐

๒๕๗

๑๐๐

๒๗

๑๙

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

สังกัด

ท้องถิ่น

สปช.

พช.

กรมสามัญ

สพท.อย.๒

รวม

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับก่อนประถมศึกษา

1.จำนวนโรงเรียน

2.จำนวนห้องเรียน

3.จำนวนนักเรียน

4.จำนวนครูอาจารย์

ระดับประถมศึกษา

1.จำนวนโรงเรียน

2.จำนวนห้องเรียน

3.จำนวนนักเรียน

4.จำนวนครูอาจารย์

ระดับมัธยมศึกษา

1.จำนวนโรงเรียน

2.จำนวนห้องเรียน

3.จำนวนนักเรียน

4.จำนวนครูอาจารย์

๑๘

๓๑

๗๑

๓๐

๔๙

๗๑

๓๐

หมายเหตุ   ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๕  ทั้ง ๒  โรงเรียน

กลับสู่หน้าแรก | กลับสู่ด้านบน | ถัดไป