ข้อมูลทั่วไปของสิงหนาท

๘. สาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพชุมชน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง)

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงหนาท หมู่ที่ ๓ บ้านหลวงประสิทธิ์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงหนาท 2 หมู่ที่ ๗ บ้านหลุมทองหลาง (หนองปลาดุก)

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีอนามัยตำบลสิงหนาท

 • แพทย์ จำนวน – คน – พยาบาล จำนวน ๒ คน
 • ทันตแพทย์ จำนวน – คน – เภสัชกร จำนวน – คน
 • พนักงานอนามัย จำนวน – คน
 • เจ้าพนักงานเทศบาล จำนวน – คน
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ คน
 • อสม. จำนวน ๓๕ คน
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข จำนวน – คน
 • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ คน
 • เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข จำนวน ๑ คน

สาเหตุการเจ็บป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชน (สถานีอนามัย ๒ แห่ง)

โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในชุมชนที่เข้ารับการรักษา ๕ ลำดับ ได้แก่

๑) ไข้หวัด

๒) ระบบทางเดินอาหาร

๓) ความดันโลหิตสูง

๔) ผิวหนัง

๕) เบาหวาน

ในส่วนของการให้บริการด้านสุขภาพ ของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสิงหนาท ซึ่งมีอยู่ ๒ แห่ง

“เน้นกลยุทธ์พัฒนาสู่มาตรฐาน บริการสู่ความเป็นเลิศ” ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสิงหนาท ให้บริการครอบคลุมทั่ว ๔ ส่วน คือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสุขภาพ

โดยบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ใช้ระบบการบันทึกข้อมูลลงใน Family Folder และโปรแกรม HCIS ร่วมกัน บริการพิเศษ มีคลินิกได้แก่

๑. สอ.สิงหนาท หมู่ที่ ๓ โรคเรื้อรังเบาหวาน ตรวจทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน

๒. สอ.สิงหนาท ๒ (วัดหนองปลาดุก) หมู่ที่ ๗ โรคเรื้อรังเบาหวาน ตรวจทุกวันพฤหัสบดี ตรวจภายในหลังคลอด ตรวจทุกวันพุธ ความดันโลหิตสูง และ ทันตกรรมเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดรักษาในทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน มีทันตแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลลาดบัวหลวง เป็นผู้ให้บริการ

๙. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชนในท้องถิ่นมีการเตรียมการดังนี้

 • อปพร.(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)  จำนวน ๔๘ คน
 • มีสถานีตำรวจ จำนวน ๐ แห่ง

กิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลสิงหนาท

๑. กลุ่มเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

๒. กลุ่มสตรี,สมาชิกสม.,กลุ่มชรบ.,กลุ่มอปพร.,กลุ่มอช.,เครือข่ายงานปกครองท้องที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

๓. กลุ่มเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน อ.ส.ม. ทุกหมู่บ้าน

๔. กลุ่มอาชีพ / OTOP ได้แก่

หมู่ที่ ๑ กลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะ,เลี้ยงสัตว์,ทำนาหญ้า

หมู่ที่ ๒ กลุ่มอาชีพทำปลาส้มบูดู ผลิตน้ำปลา ,ตัดเย็บเสื้อผ้า,ขนมไทย

หมู่ที่ ๓ แปลงทดลองให้ปุ๋ยข้าวทางใบ , กลุ่มปลูกดอกกุหลาบ , พันธ์กบ

หมู่ที่ ๔ ชมรมอนุรักษ์ไก่ชน ,ดนตรีไทย,ทำสวน,ทำนาหญ้า,นวดแผนไทย,จักสาน

หมู่ที่ ๕ กลุ่มทำสวน,ปลูกผักปลอดสารพิษ,ขนมไทย,จักสาน,ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

หมู่ที่ ๖ กลุ่มเลี้ยงปลา,เลี้ยงวัว ,ทำสวน,จักสาน,ช่างไม้,ช่างปูน,ถักแหทอดปลา

หมู่ที่ ๗ กลุ่มผักปลอดสารพิษ,ทำกระยาสารท,หมอนวดจัดเส้น(แผนโบราณ)

กลับสูหน้าหลัก | กลับสูด้านบน | ย้อนกลับ