test

นางพชรวรรณ ทองดอนน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพลอยนภัส พงษ์ธีรเมธา
นักพัฒนาชุมชน

 

นางสาวนุตศุภางค์ เรืองสิริสถาน
นักวิเคราห์นโยบาย

นางพิศมัย สมงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุธิสา ดวงแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก.

นางญาณี  หมัดรัง
เจ้าพนักงานธุรการ