แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลังสามปี

 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวโหลดเอกสาร (คลิกขวาที่เอกสาร แล้ว Save link as เพื่อดาวโหลด)

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (.pdf)

รายงานการติดตามประเมินผลแผน (.pdf)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๘) (.pdf)