กองสวัสดิการสังคม

นางพชรวรรณ ทองดอนน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสมควร  จิตตรีโภชน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววลิศรา เรืองปราชญ์
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน

นางสาวอารีรัตน์  เนื่องเสวก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ