กองสวัสดิการสังคม

นางพชรวรรณ ทองดอนน้อย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสมควร จิตตรีโภชน์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววลิศรา เรืองปราชญ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอารีรัตน์ เนื่องเสวก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววันวิสา ยินดีหา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว