ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 7 21 มิ.ย.61

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 7

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 61