ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวโหลดเอกสาร