ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 7 25 มิ.ย.61

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสิงหนาท-บ่อเงิน
หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสาร